BIBLIA – Rádio Biblia online – Božie Slovo – Sväté písmo Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život.

Všetky tvoje dietky budú učeníkmi Pána, vo veľkom pokoji budú tvoje dietky.   Kniha proroka Izaiáša 54,13

Môj Otec je oslávený tým,  že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi. Evanjelium podľa Jána 15,8

Blahoslavený, kto číta, aj tí, čo počúvajú slová proroctva a zachovávajú, čo je v ňom napísané, lebo čas je blízko.  Zjavenie apoštola Jána 1,3

Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ Evanjelium podľa Jána 8, 31-32

Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás.   Evanjelium podľa Jána 14, 15-17

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Evanjelium podľa Jána 1, 1-5

Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc sa stať Božími deťmi: tým čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.          Evanjelium podľa Jána 1, 12-13

To znamená, že nie telesné deti sú Božími deťmi, ale deti prisľúbenia sa považujú za potomstvo.  List Rimanom 9,8